Informace o zpracování osobních údajů

Informace o správci

Toto jsou informace, jak společnosti

 • TRIADA, spol. s r.o., se sídlem U Svobodárny 1110/12, 190 00 Praha 9, IČ 43871020, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 5091
 • PONCA spol. s r.o., se sídlem U Svobodárny 1110/12, 190 00 Praha 9, IČ 27461840, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 109644
 • Český zavináč z.s., se sídlem U Svobodárny 1110/12, 190 00 Praha 9, IČ 70837457, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka L 10943

jako společný správce (dále jen správce) zpracovávají osobní údaje v souvislosti s poskytováním svých produktů a služeb a realizaci svých aktivit.

Kontaktní údaje:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Účel zpracování

Správce nabízí produkty a služby převážně právnickým osobám, není však vyloučeno, že jejími klienty mohou být i fyzické osoby. Svým zákazníkům poskytuje správce především tyto produkty a služby zaměřené zejména na klienty z oblasti veřejné správy nebo dodavatele pro segment veřejné správy

 • Informační systém Munis pro obce a města, včetně servisní podpory
 • Odborné semináře pro veřejnou správu
 • Časopis Obec a finance
 • Elektronická publikace Solón
 • Konference ISSS
 • Konference DMO
 • Deník veřejné správy
 • Soutěž Zlatý erb

Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány

 • Za účelem zajištění plnění smlouvy při dodání produktu nebo služby, kdy jsou zpracovávány osobní údaje obchodního partnera nebo jeho kontaktních a odpovědných osob.
 • Za účelem splnění právní povinnosti, zejména v oblasti účetní a daňové.
 • Za účelem ochrany majetku a práv správce.
 • Za účelem marketingových a obchodních aktivit, který spočívají ve zvyšování kvality produktů a služeb, v nabídce dalších produktů a služeb, případně rozšíření existujících produktů a služeb stávajícím obchodním partnerům.
 • Za účelem rozesílání obchodních sdělení.

Právní základ pro zpracování

Právním základem pro zpracování jsou

 • Plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je fyzická osoba, nebo v případě právnické osoby její kontaktní a odpovědné osoby.
 • Splnění právní povinnosti.
 • Oprávněný zájem správce.
 • Souhlas.

Oprávněné zájmy správce

Oprávněný zájem správce je jeden ze zákonných důvodů pro zpracování, ke kterému není nutný souhlas se zpracováním. Správce z důvodu oprávněného zájmu zpracovává osobní údaje

 • Pro účely rozvoje svého podnikání – zkvalitňování a rozšiřování produktů a služeb zákazníkům.
 • Pro účely ochrany práv správce.
 • Osob navštěvujících webové prezentace za účelem zajištění síťové bezpečnosti a zamezení neoprávněným přístupům.

Kategorie subjektů údajů

 • Obchodní partneři, pokud jsou fyzickou osobou.
 • Kontaktní a odpovědné osoby obchodních partnerů – právnických osob.
 • Osoby souhlasící se zasíláním obchodních sdělení.
 • Osoby navštěvující webové prezentace.

Kategorie osobních údajů

 • Jméno, příjmení, titul, doručovací nebo kontaktní adresa, telefon, email, přihlašovací jméno, pracovní pozice
 • Účast osob na seminářích, konferencích a podobně
 • IP adresa

Příjemci osobních údajů

 • Příjemci osobních údajů jsou zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené. V případech, kdy tak ukládá zvláštní právní předpis, jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům.
 • Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu.

Zpracovatelé

 • TRIADA, spol. s r.o., IČ 43871020
 • Advokátní kanceláře Moreno Vlk & Asociados, IČ 66243424
 • KDFP – Ing. Irena Kemény, IČ 43068987

Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím

Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím.

Dozorový úřad

Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.

Lhůta, po kterou budou osobní údaje zpracovávány

 • Osobní údaje, jejichž zpracování souvisí s plněním smlouvy, jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu, po kterou jsou práva smluvních stran vymahatelná.
 • Osobní údaje osob navštěvujících webovou prezentaci zpracováváme po dobu nejdéle 3 let.
 • Osobní údaje zpracovávané za účelem splnění právních povinností jsou zpracovávány po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

Automatické rozhodování a profilování

Automatické rozhodování ani profilování není použito.

Zdroj osobních údajů

Osobní údaje byly získány

 • Od osoby samotné, nebo
 • Od právnické osoby, která osobu uvedla jako kontaktní nebo odpovědnou osobu v souvislosti s plněním smlouvy.

Důsledky neposkytnutí osobních údajů

Pokud osoba neposkytne údaje potřebné pro uzavření smlouvy, nebude možné ze strany správce takovou smlouvu uzavřít a poskytovat příslušné služby. Pokud osoba neposkytne kontaktní údaje v souvislosti s plněním smlouvy, může to mít vliv na rozsah a úroveň poskytovaných služeb ze strany správce.

Práva osob

Osoba (subjekt údajů) má právo

 • Na přístup k osobním údajům – subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:
  1. účely zpracování;
  2. kategorie dotčených osobních údajů;
  3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
  4. plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
  5. existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
  6. právo podat stížnost u dozorového úřadu;
  7. veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;
  8. skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Subjekt údajů má právo získat kopii zpracovávaných osobních údajů.
 • Na opravu osobních údajů – subjekt údajů má právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají a dále na doplnění neúplných osobních údajů.
 • Na výmaz osobních údajů – subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, v případě že:
  1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
  2. subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
  3. subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování;
  4. osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
  5. osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
  6. osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti. Právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění právní povinnosti, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků správce.
 • Na omezení zpracování – subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:
  1. subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
  2. zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
  3. správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  4. subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
 • Vznést námitku proti zpracování – subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, zpracovávaných správcem z důvodu jeho oprávněného zájmu. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • Na přenositelnost údajů – subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že:
  1. zpracování je založeno na plnění smlouvy a
  2. zpracování se provádí automatizovaně.

  Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

 • Na odvolání souhlasu – subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat udělený souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
 • Podat stížnost u dozorového úřadu.

Platné od 7. 6. 2018